Kind Reminder:

Buyers can directly print the bar code after information verfication

NOV.1st-3rd 8:30-17:00

NOV.4th 8:30-14:00

  • TEL:0579-85415888
  • trade@yiwufair.com
You are here:

Neighboring Industrial Clusters

Town of bamboo in China Anji, Lin’an, Deqing, Yuhang, Longyou

Town of bamboo waving in China Shengzhou, Dongyang

Town of wood parasol in China Longquan

Bamboo charcoalindustry base in China Suichang

Bamboo products industrybase in China Qingyuan

City of Wood floor in China Nanxun

Plywood industrybase in ChinaJiashan

Wood carving and redwood furniture base in China-- Dongyang

Wood toys base in China -- Yunhe

Bamboo matproduction base, China chair industry town in China -- Anji

Cabin productionbase in China– Linhai

Flower seedling base in China– Jinhua

Torreya seedlingbase in China– Shengzhou

Chinese walnutplanting base in China–lin’an

Hrysanthemummorifolium Industry base in China– Tongxiang

Town of Gingko, red plum, Chinese alligator, flowers and trees in China -Changxing

Tea production base in China– Xinchang Dafuo Longjing, Kaihua Longding, Anji White Tea, Wuyi WuyangChunyu, Hangzhou West Lake Longjing, Jingning Jinjiang Huiming Tea, LishuiSongyang Yinhou, Ningbo Wanghai Tea, Zhuji Lujian Tea, Hangzhou Jingshan Tea